Więcej za mniej...codziennie!

Stosujemy cookies w celach reklamowych, statystycznych i dostosowania oferty do Twoich potrzeb. Możesz w każdej chwili dokonać zmian tych ustawień w przeglądarce, akceptując lub odrzucając część z tych plików. Jeśli będziesz korzystał z niniejszej strony bez zmiany w ustawieniach swojej przeglądarki, będziemy zapisywali i uzyskiwali dostęp do tych informacji (cookie) w pamięci Twojego urządzenia końcowego (komputer, telefon itp.) w wymienionych celach. Więcej informacji znajdziesz w naszej Polityce prywatności.

Dodatki do salonu w stylu glamour


Modne dodatki do salonu, które odmie­nią Twoje miesz­ka­nie

Wraz z nadej­ściem jesieni zmie­nia się aura za oknem, czę­sto też nieco pogar­sza się nasze samo­po­czu­cie. Dla­tego wrze­sień i paździer­nik to mie­siące, które dosko­nale nadają się do wpro­wa­dze­nia kilku zmian, które wywo­łają uśmiech na Two­jej twa­rzy. Świet­nym pomy­słem jest odświe­że­nie aran­ża­cji miesz­ka­nia, która doda Twoim czte­rem ścia­nom bla­sku oraz świe­żo­ści. Wystar­czy kilka dro­bia­zgów i dodat­ków z nowej kolek­cji PEPCO utrzy­ma­nej w stylu gla­mour.

Styl gla­mour – co to zna­czy?

Styl gla­mour to jeden z praw­dzi­wych hitów tej jesieni. Aran­ża­cje gla­mour są eks­klu­zywne i wytworne, nie bra­kuje w nich bla­sku i ozdob­nych dodat­ków. Naj­czę­ściej łączone ze sobą kolory to ele­gancka czerń, biel oraz odcie­nie sza­ro­ści. Mimo że wnę­trza w tym stylu wyglą­dają luk­su­sowo, nie zna­czy to, że takie urzą­dze­nie miesz­ka­nia musi nas kosz­to­wać for­tunę. Czę­sto wystar­czy doda­nie kilku ele­men­tów, aby nadać wnę­trzu cha­rak­teru. Jakich? Styl gla­mour uwiel­bia ozdobne zasłony, piko­wane meble, mięk­kie dywa­niki czy poduszki a także inne ele­ganc­kie, np. krysz­ta­łowe, akce­so­ria. W naj­now­szej kolek­cji PEPCO znaj­dziesz dodatki, które ide­al­nie wpi­sują się w tę sty­li­stykę.

Jak odmie­nić salon i nadać mu stylu gla­mour?

W nowej kolek­cji dodat­ków do miesz­kań od PEPCO dostępna jest sze­roka gama pro­duk­tów, które zapro­jek­to­wano i wyko­nano w zgo­dzie z naj­now­szymi tren­dami. Dla­tego też bez trudu dobie­rzesz akce­so­ria, dzięki któ­rym urzą­dzisz salon w stylu gla­mour.

Bar­dzo pro­stym spo­so­bem na szybką zmianę cha­rak­teru pomiesz­cze­nia są zasłony przy­ciem­nia­jące, które od razu staną się ozdobą salonu. Do Two­jego wyboru są aż 2 warianty zasłon:

  • wel­we­towe o odcie­niu ciem­no­sza­rym i gład­kiej fak­tu­rze,
  • żakar­dowe o odcie­niu jasno­sza­rym.

Oba warianty zasłon przy­ciem­nia­ją­cych wystę­pują w wymia­rach 135x240cm. Pozwala to na łatwe dopa­so­wa­nie ich do każ­dego wnę­trza. Ich kolo­ry­styka współ­gra ze wszyst­kimi typami aran­ża­cji i świet­nie je dopeł­nia. Zasłony dostępne są w cenie 30 zł za sztukę.

Salon w stylu gla­mour nie może obyć się bez dodat­ków ze sztucz­nego futerka. W kolek­cji PEPCO dostępne są mięk­kie dywa­niki o wymia­rach 70x100cm w cenie 30 zł. Do Two­jego wyboru są aż trzy kolory: szary, biały i beżowy. Dosko­nale spraw­dzą się w każ­dym pomiesz­cze­niu, szcze­gól­nie przy kana­pie czy łóżku. Możemy także cał­ko­wi­cie odmie­nić zwy­kłe, drew­niane krze­sło, kła­dąc dywa­nik na jego sie­dze­niu.

W miesz­ka­niu, w któ­rym bra­kuje miej­sca do prze­cho­wy­wa­nia przy­da­dzą się prak­tyczne i ele­ganc­kie pufy z ukry­tym pojem­ni­kiem. W nowej kolek­cji PEPCO w stylu gla­mour dostępne są pufy z gustow­nymi szwami o wymia­rach 38x38x38cm. Do wyboru klienci mają sie­dzi­ska w kolo­rze sza­rym i lilio­wym. Są nie­by­wale wygodne, świet­nie spraw­dzą się pod­czas relak­su­ją­cego wie­czoru z książką lub oglą­da­nia filmu, jak i w cza­sie odwie­dzin rodziny lub zna­jo­mych. Koszt zakupu jed­nej pufy wynosi tylko 30 zł.

W ofer­cie PEPCO znaj­dziesz też wiele innych inte­re­su­ją­cych pro­duk­tów, takich jak sty­lowe ramki, świecz­niki ozdo­bione cyr­ko­niami czy lampkę z ozdob­nymi krysz­ta­łami, a także wygodne i funk­cjo­nalne poduszki, które spraw­dzą się w każ­dym salo­nie.

Aby odmie­nić atmos­ferę i wystrój w miesz­ka­niu, nie potrzeba dużego budżetu – wystar­czy odro­bina kre­atyw­no­ści i dodatki z nowej kolek­cji PEPCO.