Więcej za mniej...codziennie!

Stosujemy cookies w celach reklamowych, statystycznych i dostosowania oferty do Twoich potrzeb. Możesz w każdej chwili dokonać zmian tych ustawień w przeglądarce, akceptując lub odrzucając część z tych plików. Jeśli będziesz korzystał z niniejszej strony bez zmiany w ustawieniach swojej przeglądarki, będziemy zapisywali i uzyskiwali dostęp do tych informacji (cookie) w pamięci Twojego urządzenia końcowego (komputer, telefon itp.) w wymienionych celach. Więcej informacji znajdziesz w naszej Polityce prywatności.

Gadżety, które przydadzą się w każdym domu


Gadżety, które przy­da­dzą się w każ­dym domu

Pro­wa­dze­nie gospo­dar­stwa domo­wego bywa trud­niej­sze niż mogłoby się wyda­wać. Każ­dego dnia poja­wiają się coraz to nowe pro­blemy, które trzeba poko­nać. Na szczę­ście z pomocą w roz­wią­zy­wa­niu wielu drob­no­stek przy­cho­dzą prak­tyczne i uży­teczne przedmioty, które są na wycią­gnię­cie Two­jej ręki.

W PEPCO dokła­damy wszel­kich sta­rań, aby nasze akce­so­ria były przede wszyst­kim funk­cjo­nalne i uła­twiały Ci wiele codzien­nych spraw. Nie muszą to być wcale tech­no­lo­giczne nowinki – wręcz prze­ciw­nie, czę­sto to wła­śnie pro­stota jest naj­lep­szym spo­so­bem.

Akce­so­ria kuchenne, które przy­da­dzą się w każ­dym domu

W skle­pach PEPCO znaj­dziesz mnó­stwo prak­tycz­nych przedmio­tów, które uła­twią Ci zaj­mo­wa­nie się domem. Czę­sto są to też dość nie­po­zorne i nie­wiel­kie gadżety, jak choćby popu­larne zip bagi. To torebki stru­nowe, które pozwa­lają na prze­cho­wy­wa­nie roz­ma­itych pro­duk­tów spo­żyw­czych i nie tylko. Jak je wyko­rzy­stać? Moż­li­wo­ści jest ogrom­nie wiele i mnó­stwo w tej kwe­stii zależy od Two­ich potrzeb. W zip bagach możesz prze­cho­wy­wać różne pro­dukty w kuchni, np. płatki, mro­zić podzie­lone na por­cje dania lub owoce czy spa­ko­wać dru­gie śnia­da­nie do pracy i szkoły. Poza kuch­nią, torebki stru­nowe przy­da­dzą się np. jako kosme­tyczka pod­czas wyjaz­dów. Zip bagi w róż­nych roz­mia­rach są ide­al­nym połą­cze­niem pro­stoty wyko­na­nia oraz nie­oce­nio­nych walo­rów użyt­ko­wych, a co rów­nie ważne, można je kupić za jedyne 5 zł.

Szu­kasz gadże­tów, które uła­twią Ci utrzy­ma­nie porządku w kuchni? Jed­nym z takich dodat­ków jest sili­ko­nowy uchwyt na gąbkę do zmy­wa­nia naczyń, który wie­sza się na kra­nie. Dzięki temu zawsze ma ona swoje miej­sce a dzięki otwo­rom, może szyb­ciej wysy­cha co spo­wal­nia mno­że­nie się w niej bak­te­rii. Ten pro­sty, ale bar­dzo przy­datny gadżet kupisz już za zale­d­wie 5 zł.

Gadżety, które przy­da­dzą się w każ­dym domu

Miło­śnicy wygod­nych, ale także prak­tycz­nych i spraw­dzo­nych roz­wią­zań z pew­no­ścią będą zado­wo­leni z pufy z pojem­ni­kiem do prze­cho­wy­wa­nia. Ten nie­wielki, ale ele­gancki mebel o wymia­rach 38x38x38cm spraw­dzi się pod­czas odwie­dzin zna­jo­mych czy rodziny lub zabawy z dziećmi, a dodat­kowo scho­wasz w nim wiele przedmio­tów, które chcesz mieć pod ręką lub zabra­kło na nie miej­sca w sza­fie.

Przy­kła­dów funk­cjo­nal­nych gadże­tów w ofer­cie PEPCO jest znacz­nie wię­cej. Ile razy zakła­da­jąc ubra­nia, dener­wo­wały Cię papro­chy lub sierść Two­jego pupila? Nic nie pora­dzi sobie z nimi lepiej niż rolka do czysz­cze­nia ubrań. Naj­le­piej trzy­mać ją w łazience lub przed­po­koju, aby chwilę przed wyj­ściem z domu móc z niej jak najszyb­ciej sko­rzy­stać. Warto dodać, że rolka do czysz­cze­nia ubrań rów­nież kosz­tuje zale­d­wie 5 zł.

Gadżety do łazienki, dzięki któ­rym utrzy­masz porzą­dek

Narze­kasz na brak porządku w łazience? W PEPCO znaj­dziesz bar­dzo prak­tyczne pro­dukty, które zapro­wa­dzą w tym pomiesz­cze­niu nieco har­mo­nii. Ofe­ro­wany zestaw łazien­kowy składa się z kubka na szczo­teczki do zębów, dozow­nika do mydła oraz mydel­niczki, wszyst­kie ele­menty są cera­miczne i bar­dzo ele­gancko wykoń­czone. Zestaw ten możesz nabyć za jedy­nie 25 zł. Rów­nie uży­teczne są też pojem­niki na kosme­tyki, w kom­ple­cie miesz­czą się aż 3 akce­so­ria o dia­men­to­wym wykoń­cze­niu:

  • pojem­nik na waciki o śred­nicy 7 cm i wyso­ko­ści 19 cm w cenie 7 zł,
  • pojem­nik na patyczki 9,5 x 9 x 7 cm w cenie 8 zł,
  • orga­ni­zer o wymia­rach 17 x 9 x 6,5 cm w cenie 10 zł.

W PEPCO znaj­dziesz znacz­nie wię­cej prak­tycz­nych i uży­tecz­nych gadże­tów przy­datnych w każ­dym domu. Przyjdź do jed­nego z naszych skle­pów i poznaj naszą ofertę!