Więcej za mniej...codziennie!

Stosujemy cookies w celach reklamowych, statystycznych i dostosowania oferty do Twoich potrzeb. Możesz w każdej chwili dokonać zmian tych ustawień w przeglądarce, akceptując lub odrzucając część z tych plików. Jeśli będziesz korzystał z niniejszej strony bez zmiany w ustawieniach swojej przeglądarki, będziemy zapisywali i uzyskiwali dostęp do tych informacji (cookie) w pamięci Twojego urządzenia końcowego (komputer, telefon itp.) w wymienionych celach. Więcej informacji znajdziesz w naszej Polityce prywatności.

Jak mądrzej kupować ubrania do szkoły?


Wygodne ubra­nia do szkoły – sprawdź, jak kupo­wać je mądrzej

Począ­tek roku szkol­nego to dla wszyst­kich uczniów i ich rodzi­ców dość napięty i ner­wowy czas. Zgro­ma­dze­nie wszyst­kich pod­ręcz­ni­ków, przy­bo­rów i akce­so­riów szkol­nych to bowiem nie lada wyzwa­nie… A to prze­cież jesz­cze nie wszystko! Bar­dzo waż­nym aspek­tem jest też uzu­peł­nie­nie dzie­cię­cej gar­de­roby przed pierw­szym dzwon­kiem. Zaj­rzyj do PEPCO i razem z nami odśwież dzie­cięcą szafę w mądry i eko­no­miczny spo­sób!

Smart shop­ping w PEPCO: dwu­paki górą!

Dzieci rosną nie­zwy­kle szybko, a ich ubra­nia – nie­stety – nie zmie­niają magicz­nie roz­miaru wraz ze wzro­stem swo­ich wła­ści­cieli. Począ­tek roku szkol­nego zawsze wiąże się więc z koniecz­no­ścią zakupu wielu nowych, więk­szych stro­jów, w któ­rych malu­chy będą czuły się pew­nie i wygod­nie. Wcale nie ozna­cza to jed­nak, że na odzie­żo­wych zaku­pach trzeba spę­dzić wiele godzin i wydać for­tunę.

W PEPCO hoł­du­jemy zasa­dzie smart shop­ping, dla­tego przy­go­to­wa­li­śmy pewną nowość – spe­cjal­nie z myślą o wra­ca­ją­cych do szkół uczniach i ich rodzi­cach. Wygodne baweł­niane ubranka dla młod­szych i star­szych dzieci są teraz dostępne w atrak­cyj­nych cenowo dwu­pa­kach. Się­ga­jąc po takie zestawy, oszczę­dzasz czas i pie­nią­dze – to dwa razy wię­cej mod­nych i kom­for­to­wych stro­jów na co dzień, które zawsze będą pod ręką. Sprawdź przede wszyst­kim:

  • dwu­pak ela­stycz­nych dziew­czę­cych leg­gin­sów (95% bawełna, 5% ela­stan) w kolo­rze sza­rym, gra­na­to­wym, różo­wym lub błę­kit­nym, dostępny w roz­mia­rach 104-134 (15 zł);
  • dwu­pak ela­stycz­nych leg­gin­sów o tym samym skła­dzie dla star­szych dziew­czy­nek (roz­miary 134-164) w dwóch warian­tach kolo­ry­stycz­nych: szary melanż i gra­nat lub czarny i bordo (15 zł);
  • dwu­pak chło­pię­cych spodni spor­to­wych z kie­sze­niami i ścią­ga­czem na sznu­rek, w kolo­rze gra­na­to­wym (100% bawełna) i sza­rym melanż z nadru­kiem (90% bawełna, 10% polie­ster), dostępny w roz­mia­rach 104-134 (30 zł);
  • dwu­pak spor­to­wych spodni z bawełny szczot­ko­wa­nej dla star­szych chłop­ców (roz­miary 134-164), dostępny w zesta­wach kolo­ry­stycz­nych szary i gra­natowy lub czarny i ciem­no­zie­lony (30 zł).

Takie leg­ginsy i spodenki świet­nie spraw­dzą się zarówno jako baza codzien­nego ubioru do szkoły, jak i w roli spor­to­wego stroju na WF. Wystar­czy dobrać do nich kilka T-shir­tów i cie­plej­szych ubra­nek wierzch­nich z kolek­cji PEPCO, takich jak futrzane kami­zelki czy spor­towe bez­rę­kaw­niki – i Twoje dziecko będzie gotowe nawet na chłodne jesienne dni w szkol­nych ław­kach!

Pow­rót do szkoły z PEPCO: dla każ­dego coś mod­nego!

Masz dzieci w róż­nym wieku i chcia­ła­byś upo­rać się z odzie­żo­wymi zaku­pami jak naj­szyb­ciej? W PEPCO bez pro­blemu znaj­dziesz kolek­cje ubra­nek dla dzieci w każ­dym wieku, od malu­chów po nasto­latki. Wystar­czy jedna wizyta w PEPCO, by skom­ple­to­wać szkolną gar­de­robę dla całej rodziny. Przy­go­to­wu­jąc naszą ofertę, sta­ran­nie dobie­ramy wzory, kolory i roz­miary odzieży, tak, by na ich bazie można było łatwo skom­po­no­wać róż­no­rodne, modne i wygodne zestawy na co dzień dla każ­dego.

Sze­roka oferta ubra­nek dzie­cię­cych PEPCO w atrak­cyj­nych cenach to dobre roz­wią­za­nie dla każ­dego rodzica, któ­remu zależy na tym, by jego dziecko czuło się nie tylko wygod­nie, ale i na cza­sie. W naszym asor­ty­men­cie znaj­dziesz wiele ubra­nek licen­cyj­nych z wize­run­kami ulu­bio­nych boha­te­rów bajek Disneya, Myszką Miki i Min­nie czy Minion­kami. Przy­go­to­wa­li­śmy też baweł­niane T-shirty z róż­no­rod­nymi nadru­kami i w róż­nych kolo­rach, zarówno dla młod­szych, jak i dla star­szych dzieci.

Koniecz­nie więc zaj­rzyj do PEPCO – pomo­żemy Ci skom­ple­to­wać szkolną gar­de­robę Two­jego dziecka w mądry spo­sób i za nie­wiel­kie pie­nią­dze!