Więcej za mniej...codziennie!

Stosujemy cookies w celach reklamowych, statystycznych i dostosowania oferty do Twoich potrzeb. Możesz w każdej chwili dokonać zmian tych ustawień w przeglądarce, akceptując lub odrzucając część z tych plików. Jeśli będziesz korzystał z niniejszej strony bez zmiany w ustawieniach swojej przeglądarki, będziemy zapisywali i uzyskiwali dostęp do tych informacji (cookie) w pamięci Twojego urządzenia końcowego (komputer, telefon itp.) w wymienionych celach. Więcej informacji znajdziesz w naszej Polityce prywatności.

Jak zorganizować biurko ucznia?


Orga­ni­za­cja biurka ucznia – jak stwo­rzyć prze­strzeń sprzy­ja­jącą nauce?

Gdzie pilni ucznio­wie i pilne uczen­nice spę­dzają więk­szość swo­jego czasu? Oczy­wi­ście – przy biurku! By jed­nak wie­dza sku­tecz­nie i na długo wcho­dziła Two­jemu dziecku do głowy, a roz­wią­za­nia trud­nych zadań nie przy­spa­rzały mu żad­nych pro­ble­mów, musi­cie wspól­nie zadbać o odpo­wied­nią orga­ni­za­cję tej prze­strzeni robo­czej. Jak pra­wi­dłowo zago­spo­da­ro­wać biurko ucznia, by dobrze i przy­jem­nie się przy nim pra­co­wało? Oto 3 cenne wska­zówki, które na pewno Ci w tym pomogą!

Po pierw­sze: dobre oświe­tle­nie biurka

Jed­nym z naj­waż­niej­szych akce­so­riów, któ­rych nie może zabrak­nąć na dzie­cię­cym biurku, jest bez wąt­pie­nia dobrze dobrana i odpo­wied­nio usta­wiona lampka biu­rowa. Zaleca się, by lampka była usta­wiona po stro­nie ręki, którą piszemy: jeśli Twoje dziecko jest pra­wo­ręczne, powinna więc zna­leźć się w pra­wej gór­nej czę­ści biurka, a jeśli pisze lewą ręką – w jego lewym gór­nym rogu. W ten spo­sób pisząca dłoń nie będzie zasła­niać kartki.

W PEPCO przy­go­to­wa­li­śmy dla Two­jej pocie­chy sty­lową lampkę biu­rową o nowo­cze­snym desi­gnie za jedyne 30 zł. Jej trzo­nem są dwie kuli­ste czę­ści połą­czone pro­stym, ela­stycz­nym ramie­niem, które można dowol­nie wygi­nać, by skie­ro­wać świa­tło tam, gdzie potrze­bu­jemy. Lampkę w pro­sty spo­sób włą­cza się i wyłą­cza, doty­ka­jąc jej mały „ogo­nek” przy pod­sta­wie w kształ­cie kuli. Bez trudu można też zmie­nić barwę oświe­tle­nia, by w kilka sekund zmie­nić atmos­ferę dzie­cię­cego pokoju. Lampka dostępna jest w dwóch kolo­rach – bia­łym i różo­wym.

Po dru­gie: przy­bory na swoim miej­scu

Na biurku ucznia zwy­kle sporo się dzieje. Otwarty zeszyt do histo­rii sąsia­duje z pod­ręcz­ni­kiem z ołów­kiem wsa­dzo­nym mię­dzy kartki zamiast zakładki, fla­ma­stry roz­rzu­cone malow­ni­czo po bloku rysun­ko­wym ucie­kają w różne strony… Zaraz, zaraz – a gdzie są gumka i tem­pe­rówka? Prze­cież jesz­cze przed chwilą tu były!

Znasz ten roz­gar­diasz z wła­snego doświad­cze­nia? Jeśli tak, to z pew­no­ścią zda­jesz sobie sprawę, że nie sprzyja on efek­tyw­nej nauce i spraw­nemu wyko­ny­wa­niu prac domo­wych. Jak sobie z nim pora­dzić? W PEPCO znaj­dziesz sze­roki wybór poręcz­nych orga­ni­ze­rów i przy­bor­ni­ków z wie­loma prze­gród­kami i szu­flad­kami, dzięki któ­rym łatwiej będzie upo­rząd­ko­wać wszyst­kie szkolne akce­so­ria i przy­bory. Wiele z nich to gadżety licen­cyjne z wize­run­kami ulu­bio­nych baj­ko­wych boha­te­rów, któ­rzy dodat­kowo oży­wią robo­czą prze­strzeń Two­jego dziecka i zachęcą je do nauki.

Po trze­cie: zapa­sowe szkolne mate­riały zawsze pod ręką

Bar­dzo ważne jest także zapew­nie­nie uczą­cemu się malu­chowi odpo­wied­niej ilo­ści wszyst­kich szkol­nych mate­ria­łów i przy­bo­rów. Warto więc mieć w zana­drzu zapa­sowe zeszyty, bloki rysun­kowe czy zestawy ołów­ków i kre­dek. Na biurku jed­nak zwy­kle bra­kuje na nie miej­sca – gdzie więc można je prze­cho­wy­wać?

Dobrym roz­wią­za­niem są dostępne w PEPCO prak­tyczne kosze na akce­so­ria z wygod­nymi uchwy­tami (20 zł). To pro­dukty licen­cyjne z nadru­kami z boha­te­rami Disneya, które na pewno przy­padną do gustu naj­młod­szym. Są dość wyso­kie i wyko­nane ze sztyw­nej tka­niny – bez pro­blemu zmiesz­czą się więc w nich zapa­sowe arku­sze bry­stolu, bloki rysun­kowe, papier kolo­rowy czy inne arty­kuły papier­ni­cze. Mniej­sze rze­czy – np. dodat­kowe zestawy kre­dek czy far­bek – można nato­miast prze­cho­wy­wać w kar­to­no­wych pudeł­kach z Myszką Miki i Min­nie (wym. 47 x 31x 32 cm lub dwu­pak, wym. 37 x 27 x 21 cm – 10 zł).

Utrzy­ma­nie porządku na biurku to nic trud­nego – z akce­so­riami PEPCO na pewno dacie sobie radę!