Więcej za mniej...codziennie!

Stosujemy cookies w celach reklamowych, statystycznych i dostosowania oferty do Twoich potrzeb. Możesz w każdej chwili dokonać zmian tych ustawień w przeglądarce, akceptując lub odrzucając część z tych plików. Jeśli będziesz korzystał z niniejszej strony bez zmiany w ustawieniach swojej przeglądarki, będziemy zapisywali i uzyskiwali dostęp do tych informacji (cookie) w pamięci Twojego urządzenia końcowego (komputer, telefon itp.) w wymienionych celach. Więcej informacji znajdziesz w naszej Polityce prywatności.

Kolekcja ubrań niemowlęcych z Myszką Mickey


Ubranka i akce­so­ria nie­mow­lęce z Myszką Mic­key

Dobra­nie gar­de­roby dla nie­mow­lę­cia wcale nie zawsze jest tak pro­ste, jak mogłoby się wyda­wać. Choć malu­szek nie wyka­zuje jesz­cze swo­jego gustu odno­śnie wzor­nic­twa, to jed­nak z pew­no­ścią gło­śno i wyraź­nie prze­każe Ci, jeśli jego ubranka będą nie­wy­godne, a mate­riał gry­zący lub nie­przy­jemny w dotyku.

Nowa seria ubrań na licen­cji Disney to nie­sa­mo­wi­cie wygodne body, bluzki i spodnie dla malusz­ków w roz­mia­rach od 62 do 98 cm. Na naszych skle­po­wych pół­kach znaj­dziesz wyso­kiej jako­ści pro­dukty wyko­nane ze 100% bawełny, które nie tylko są kom­for­towe, ale także nie­zwy­kle trwałe. Pro­dukty z serii Baby powstałe na licen­cji Disneya dostępne są w nie­zwy­kle atrak­cyj­nych cenach. Dzięki temu możesz mieć pew­ność, że zakup kom­plet­nej gar­de­roby nie nadwy­ręży Two­jego budżetu.

Ubranka dla nie­mow­ląt na licen­cji Disneya – co możesz wybrać?

Body to ele­ment, któ­rego nie może zabrak­nąć wśród ubrań żad­nego maluszka – abso­lutna pod­stawa. Zarówno chło­pięce, jak i dziew­częce body na licen­cji Disneya można nabyć w dwóch róż­nych kolo­rach oraz warian­tach roz­mia­ro­wych od 62 do aż 92 cm. Dla­tego też bez trudu znaj­dziesz naj­lep­szy model dla swo­jego malu­cha, i to w nie­zwy­kle niskiej cenie – koszt zakupu poje­dyn­czego pro­duktu to zale­d­wie 10 zł. Podob­nie jak pozo­stałe ubranka z naszej kolek­cji, wszyst­kie body wyko­nano ze 100% bawełny. Myszka Mic­key? A może myszka Min­nie? Wybór należy do cie­bie!

Warte uwagi są też spodnie dzie­cięce. Tak samo, jak w przy­padku body, przy­go­to­wa­li­śmy modele dla chłop­ców i dla dziew­czy­nek ze 100% bawełny. Spodnie dziew­częce można nabyć w dwóch warian­tach kolo­ry­stycz­nych, a spodnie chło­pięce w aż trzech kolo­rach – sza­rym, ciemnosza­rym oraz żół­tym. Zarówno spodnie chło­pięce, jak i dziew­częce dostępne są w roz­mia­rach 74–98cm, a ich cena to zale­d­wie 15 zł.

Nie można zapo­mnieć też o gór­nych czę­ściach gar­de­roby dzie­cięcej. T-shirty z dłu­gim ręka­wem z nowej kolek­cji wyko­nano w 100% z bawełny, co gwa­ran­tuje malu­chom wygodę i kom­fort po każ­dym ich wło­że­niu. Dziew­częce i chło­pięce koszulki można nabyć już za 10 zł, ponadto dostępne są one w kilku wer­sjach kolo­ry­stycz­nych. W przy­padku blu­zek dla chłop­ców są to kolory: szary, ciem­no­szary i żółty. Z kolei dla dziew­czy­nek przy­go­to­wa­li­śmy takie kolory jak biel, róż i żółty. Wszystko to spra­wia, że bez trudu połą­czysz ze sobą różne ele­menty gar­de­roby i stwo­rzysz dosko­nałe kom­po­zy­cje na każdą oka­zję. T-shirty dostępne są w roz­mia­rach 80–98cm.

Akce­so­ria dla nie­mow­ląt

Oprócz nowej kolek­cji ubra­nek, w ofer­cie PEPCO dostępne są także prak­tyczne akce­so­ria dla nie­mow­ląt na licen­cji Disneya. Są to na przy­kład śli­niaki, miseczki czy kubeczki do nauki picia, wszyst­kie ozdo­bione moty­wem Myszki Mic­key i Min­nie Wszyst­kie są bez­pieczne i dostępne w atrak­cyj­nej cenie – 9 zł.

Szu­kasz pięk­nych i nie­dro­gich ubra­nek dla swo­jej pocie­chy? Koniecz­nie sprawdź dostępne pro­dukty, by zapew­nić malusz­kowi pełen kom­fort każ­dego dnia.