Więcej za mniej...codziennie!

Stosujemy cookies w celach reklamowych, statystycznych i dostosowania oferty do Twoich potrzeb. Możesz w każdej chwili dokonać zmian tych ustawień w przeglądarce, akceptując lub odrzucając część z tych plików. Jeśli będziesz korzystał z niniejszej strony bez zmiany w ustawieniach swojej przeglądarki, będziemy zapisywali i uzyskiwali dostęp do tych informacji (cookie) w pamięci Twojego urządzenia końcowego (komputer, telefon itp.) w wymienionych celach. Więcej informacji znajdziesz w naszej Polityce prywatności.

Moda damska – nowości idealne na jesień


Moda dam­ska – nowo­ści ide­alne na jesień

Szu­kasz uni­wer­sal­nych inspi­ra­cji modo­wych na jesień, które są zgodne z naj­now­szymi tren­dami, ale nie będą dotkliwe dla Two­jego port­fela? Sprawdź naj­now­szą kolek­cję PEPCO!

Jesienne sty­li­za­cje na każdą kie­szeń

W naszych skle­pach poja­wiła się wyjąt­kowa kolek­cja mody dam­skiej, która dosko­nale spraw­dzi się w chłod­niej­sze, jesienne dni. W tym sezo­nie sta­wiamy na wygodę i pro­ste, uni­wer­salne wzory. Wszyst­kie pro­dukty w ramach naszej nowej kolek­cji dostępne są w nie­zwy­kle przy­stęp­nych cenach, które z pew­no­ścią nie nadwy­rężą Two­jego budżetu.

W ofer­cie PEPCO znaj­dziesz ele­menty ubioru, które przy­da­dzą się w wielu róż­nych sytu­acjach – zarówno na spa­ce­rze, do pracy, jak i na wie­czorne wyj­ście w gro­nie rodziny lub zna­jo­mych.

Dla­czego pro­dukty z jesien­nej kolek­cji PEPCO są godne Two­jej uwagi?

W tym sezo­nie sta­wiamy przede wszyst­kim na wygodę i uni­wer­sal­ność. W jaki spo­sób się to prze­ja­wia? Główna idea naszej kolek­cji to „mix & match”. W prak­tyce ozna­cza to, że bez trudu połą­czysz ze sobą dowolne ele­menty z naszej oferty oraz swoje wła­sne ubra­nia i stwo­rzysz wiele sty­li­za­cji na różne oka­zje. Łatwość i szyb­kość dopa­so­wa­nia stroju jest na wagę złota – szcze­gól­nie doce­nisz ją rano, gdy nie masz czasu, aby zasta­na­wiać się nad swoim ubio­rem.

Nie bez zna­cze­nia są też takie czyn­niki jak jakość wyko­na­nia ubrań oraz ich atrak­cyjna cena. Bluzki z dłu­gim ręka­wem dostępne są już za 20 zł, a jeansy i futrzane kami­zelki można kupić za jedy­nie 40 zł.

Jesienna kolek­cja – na co warto zwró­cić uwagę?

Odpo­wied­nio dobrane jeansy są ele­men­tem bazo­wym każ­dej gar­de­roby. W nowej ofer­cie PEPCO dostępne są w dwóch kolo­rach – gra­na­to­wym oraz czar­nym, dzięki czemu z łatwo­ścią dopa­su­jesz je do kolej­nych ele­men­tów sty­li­za­cji. Spodnie skła­dają się w 77% z bawełny, 21% z polie­stru oraz 2% z ela­stanu – spra­wia to, że są nie­by­wale wygodne i trwałe. Jeansy z jesien­nej kolek­cji dostępne są w roz­mia­rach 36–44.

Na jesienną aurę świet­nie spraw­dzą się też bluzki z dłu­gim ręka­wem – pół­golfy. Dzięki dwóm opcjom kolo­ry­stycz­nym, masz ogromne pole do popisu odno­śnie final­nej sty­li­za­cji. Bluzki z dłu­gim ręka­wem z jesien­nej kolek­cji wyko­nane są z bawełny (95%) oraz ela­stanu (5%), można je nabyć w sze­ro­kiej gamie roz­mia­rów – S-XXL.

W nieco chłod­niej­sze dni zna­ko­mi­cie spraw­dzi się futrzana kami­zelka, która będzie wspa­nia­łym uzu­peł­nie­niem jesien­nej sty­li­za­cji. Do dys­po­zy­cji są 3 warianty kolo­ry­styczne – czarny, szary i beżowy – każdy z nich z łatwo­ścią dopa­su­jesz do wspo­mnia­nych już jean­sów, blu­zek z dłu­gim ręka­wem czy innych ele­men­tów Two­jej gar­de­roby. Wszyst­kie ofe­ro­wane są w roz­mia­rach S, M i L.

Nie­ważne, czy wybie­rasz się na zakupy do pobli­skiego sklepu czy spo­tka­nie ze zna­jo­mymi – z PEPCO będziesz wyglą­dać mod­nie w każ­dej sytu­acji.