Więcej za mniej...codziennie!

Stosujemy cookies w celach reklamowych, statystycznych i dostosowania oferty do Twoich potrzeb. Możesz w każdej chwili dokonać zmian tych ustawień w przeglądarce, akceptując lub odrzucając część z tych plików. Jeśli będziesz korzystał z niniejszej strony bez zmiany w ustawieniach swojej przeglądarki, będziemy zapisywali i uzyskiwali dostęp do tych informacji (cookie) w pamięci Twojego urządzenia końcowego (komputer, telefon itp.) w wymienionych celach. Więcej informacji znajdziesz w naszej Polityce prywatności.

Pomysł na prezent urodzinowy dla przyjaciół


Pre­zent uro­dzi­nowy dla przy­ja­ciela – co wybrać?

Praw­dziwa przy­jaźń to rzad­kość i skarb. Swoim przy­ja­cio­łom życzymy więc jak naj­le­piej i chcemy, by zawsze wie­dzieli, jak bar­dzo są dla nas ważni. Uro­dziny przy­ja­ciela czy przy­ja­ciółki to więc nie­zwy­kle ważna data, którą warto uczcić wyjąt­ko­wym pre­zentem. Jaki uro­dzi­nowy upo­mi­nek wybrać, by spra­wić bli­skiej oso­bie mnó­stwo rado­ści? Sprawdź naj­lep­sze pro­po­zy­cje od PEPCO!

Ramka na zdję­cia – Wasze wspólne zdję­cia w pięk­nej opra­wie

Prze­ży­li­ście już razem nie­jedno i macie mnó­stwo wspól­nych zdjęć, które tylko cze­kają na wywo­ła­nie? Jego (lub jej) uro­dziny to ide­alna oka­zja, żeby wresz­cie się tym zająć! Przy­wo­łu­jące naj­lep­sze wspo­mnie­nia foto­gra­fie w for­mie ana­lo­go­wej z pew­no­ścią świet­nie spraw­dzą się jako uro­dzi­nowy pre­zent – szcze­gól­nie, jeśli dobie­rzesz do nich odpo­wied­nią ramkę.

Kilka naprawdę cie­ka­wych modeli ramek na zdję­cia znaj­dziesz w PEPCO – sprawdź np.:

  • uro­cze ramki na zdję­cia z serii tro­pi­kal­nej, dostępne w kolo­rze różo­wym, żół­tym lub zie­lo­nym, w dwóch roz­mia­rach: 13 x 18 cm (4,99 zł) lub 20 x 25 cm (6,99 zł)
  • roman­tyczna ramka z deko­ra­cyj­nym ser­dusz­kiem 10 x 15 cm (9,99 zł);
  • rusty­kalne ramki ze sznu­recz­kiem i drew­nia­nymi spi­na­czami, w warian­cie na 1 zdję­cie (6,99 zł), na 3 zdję­cia (14,99 zł) lub 6 zdjęć (19,99 zł);
  • ory­gi­nalny łań­cuch LED z 16 zło­tymi klip­sami na zdję­cia (14,99 zł)

i wiele, wiele innych opcji, które z powo­dze­niem można dopa­so­wać do wnętrz utrzy­ma­nych w róż­nych sty­lach. Na pewno uda Ci się wybrać coś w sam raz dla swo­jej przy­ja­ciółki czy przy­ja­ciela!

Kubek – prak­tyczny pre­zent, który umila czas

Dobrym i tra­fio­nym pomy­słem na pre­zent dla kogoś, kto wiele dla nas zna­czy, jest prak­tyczny i uro­czy kubek. Spraw­dzi się jako upo­mi­nek nie tylko dla wiel­bi­cieli kawy czy her­baty, który umili pora­nek lub prze­rwę w pracy. W sze­ro­kiej ofer­cie PEPCO bez trudu odnaj­dziesz wzór, roz­miar i kolor dopa­so­wany do cha­rak­teru i gustu przy­ja­ciela czy przy­ja­ciółki.

Jeśli szu­kasz pre­zentu uro­dzi­no­wego dla roman­tyczki, zwróć uwagę na kubki w deli­katne, kwia­towe wzory lub fili­żankę ze spodkiem w drobne, różowe kwiatki. Wiel­bi­cie­lom kla­syki spodo­bają się pro­ste, białe lub szare, modele o cie­ka­wej, tło­czo­nej fak­tu­rze, które kupisz już za 7,99 zł. Z kolei przy­ja­ciel, któ­remu zawsze zbyt szybko koń­czy się kawa, na pewno doceni duży kubek o pojem­no­ści 500ml. To oczy­wi­ście tylko kilka pro­po­zy­cji – zaj­rzyj do skle­pów PEPCO, aby przyj­rzeć się bli­żej naszym pro­duk­tom.

Elek­tro­niczna karta poda­run­kowa – dla gra­czy i fanów kul­tury online

Nie wszy­scy lubią jed­nak domowe deko­ra­cje i pre­zenty w for­mie mate­rial­nej. Coraz bar­dziej popu­larne wśród klien­tów PEPCO oka­zują się więc elek­tro­niczne karty poda­run­kowe do wyko­rzy­sta­nia w inter­ne­to­wych ser­wi­sach roz­ryw­ko­wych. Jak to działa?

To bar­dzo pro­ste – w skle­pie PEPCO kupu­jesz para­gon z kodem PIN, który następ­nie możesz wysłać oso­bie, którą chcesz obda­ro­wać. Może ona wyko­rzy­stać wyku­pioną przez Cie­bie kwotę jako doła­do­wa­nie do swo­jego konta w licz­nych inter­ne­to­wych plat­for­mach usłu­go­wych czy gamin­go­wych, takich jak np. pay­sa­fe­card, Alle­gro, Net­flix, Spo­tify, Ama­zon, Sony Play­sta­tion, Micro­soft Xbox, Steam, War­ga­ming, Google Play czy cda.pl. Takie roz­wią­za­nie to świetny pre­zent dla przy­ja­ciół, któ­rzy sporo czasu spę­dzają, gra­jąc w gry czy oglą­da­jąc filmy online.

Te oraz jesz­cze wię­cej cie­ka­wych pomy­słów na pre­zent znaj­dziesz w każ­dym skle­pie PEPCO!

Życzymy Ci uda­nych zaku­pów, a Two­jemu przy­ja­cielowi/przy­ja­ciółce – wszyst­kiego naj­lep­szego z oka­zji uro­dzin!