Więcej za mniej...codziennie!

Stosujemy cookies w celach reklamowych, statystycznych i dostosowania oferty do Twoich potrzeb. Możesz w każdej chwili dokonać zmian tych ustawień w przeglądarce, akceptując lub odrzucając część z tych plików. Jeśli będziesz korzystał z niniejszej strony bez zmiany w ustawieniach swojej przeglądarki, będziemy zapisywali i uzyskiwali dostęp do tych informacji (cookie) w pamięci Twojego urządzenia końcowego (komputer, telefon itp.) w wymienionych celach. Więcej informacji znajdziesz w naszej Polityce prywatności.

Przygotuj swoje dziecko na jesień


Przy­go­tuj swoje dziecko na jesień

Przyj­ście jesieni nie­sie za sobą wiele zmian. Niż­sze tem­pe­ra­tury czy częst­sze opady spra­wiają, że uzu­peł­nie­nie dzie­cię­cej gar­de­roby czę­sto jest koniecz­no­ścią. Na szczę­ście pro­blem ten można roz­wią­zać w bar­dzo pro­sty i nie­drogi spo­sób – cho­dzi oczy­wi­ście o nową kolek­cję ubrań dzie­cię­cych w PEPCO.

Jesień w dzie­cię­cych kolo­rach

Wszyst­kie nasze ubra­nia dzie­cięce są nie tylko wygodne, kom­for­towe i nie krę­pują ruchów, ale do tego cha­rak­te­ry­zują się bar­dzo cie­ka­wym wzor­nic­twem i sze­roką kolo­ry­styką. Modne kroje bez trudu przy­padną do gustu nawet naj­bar­dziej wyma­ga­ją­cym i wybred­nym dzie­ciom oraz nasto­lat­kom. Nie można rów­nież pomi­nąć wyjąt­kowo atrak­cyj­nych cen – baweł­niane koszulki czy leg­ginsy możesz nabyć już za 10 zł. Wszystko to spra­wia, że bez trudu uzu­peł­nisz jesienną gar­de­robę swo­ich pociech, nie obcią­ża­jąc przy tym swo­jego budżetu. Sprawdź naj­now­szą kolek­cję ubrań od PEPCO!

Jesienna kolek­cja dla dziew­czy­nek

W naj­now­szej kolek­cji PEPCO nie bra­kuje mod­nych i wygod­nych ubrań, które z pew­no­ścią spodo­bają się każ­dej dziew­czynce nie­za­leż­nie od wieku. W chłod­niej­sze dni na pewno przyda się miękka bluza-kan­gurka z imi­ta­cji futerka ze stójką oraz prak­tyczną kie­sze­nią. Dostępna jest w roz­mia­rach 134-170cm w cenie zale­d­wie 30 zł. Jeżeli zapi­nany na suwak koł­nierz to zbyt mało, w ofer­cie PEPCO znaj­dziesz także wybór dziew­czę­cych sza­li­ków w róż­nych odcie­niach sza­ro­ści za zale­d­wie 10–15 zł w zależ­no­ści od wzoru.

Dla młod­szych dziew­czy­nek przy­go­to­wa­li­śmy kolo­rowe leg­ginsy z nadru­kami (roz­miary 104-134cm), które spraw­dzą się zarówno w domu jak i w szkole czy przed­szkolu. Ponadto, w ofer­cie znaj­dują się także spodnie dre­sowe ze 100% bawełny z uwiel­bianą przez dzieci Myszką Min­nie oraz zestawy cie­płych bluz z kap­tu­rem i spodni w odcie­niach sza­ro­ści i różu za zale­d­wie 20 zł.

Ubra­nia na jesień dla chłop­ców

W jesien­nej kolek­cji PEPCO nie zabra­kło także sze­ro­kiego wyboru ubrań dla małych męż­czyzn. Dla star­szych chłop­ców (roz­miary 134-170cm), przy­go­to­wa­li­śmy mię­dzy innymi kurtkę w modny wzór moro. Dzięki ocie­ple­niu i kap­tu­rowi, dosko­nale spraw­dzi się w chłodne, desz­czowe dni, któ­rych nie bra­kuje jesie­nią.

To oczy­wi­ście nie wszystko. W ofer­cie PEPCO znaj­dziesz także wygodne bluzki z dłu­gim ręka­wem i spodnie dre­sowe w odcie­niach sza­ro­ści i czerni, które bez pro­blemu połą­czysz z innymi ele­men­tami gar­de­roby syna. Dzięki wyso­kiej zawar­to­ści bawełny w skła­dzie, ubra­nia są trwałe i przez długi czas wyglą­dają jak nowe.

Twój syn uwiel­bia dino­zaury? Jeśli tak, na pewno spodo­bają mu się ubra­nia z nowej kolek­cji PEPCO. Dla młod­szych chłop­ców (roz­miary 104-134cm i 98-134cm) przy­go­to­wa­li­śmy sze­roki wybór koszu­lek z dłu­gim ręka­wem. Bluzki ze 100% bawełny z nadru­kiem w dino­zaury kupisz już za 10 zł. Oprócz nich w PEPCO znaj­dziesz też cie­płą bluzę zapi­naną na suwak z kap­tu­rem i kie­sze­niami oraz spodnie z lam­pa­sami i ścią­ga­czami w dole noga­wek za zale­d­wie 30 zł.

Pla­nu­jesz uzu­peł­nie­nie szafy swo­jego dziecka? Nie cze­kaj dłu­żej i już dziś poznaj naszą kolek­cję odzieży dzie­cię­cej na jesień!