Więcej za mniej...codziennie!

Stosujemy cookies w celach reklamowych, statystycznych i dostosowania oferty do Twoich potrzeb. Możesz w każdej chwili dokonać zmian tych ustawień w przeglądarce, akceptując lub odrzucając część z tych plików. Jeśli będziesz korzystał z niniejszej strony bez zmiany w ustawieniach swojej przeglądarki, będziemy zapisywali i uzyskiwali dostęp do tych informacji (cookie) w pamięci Twojego urządzenia końcowego (komputer, telefon itp.) w wymienionych celach. Więcej informacji znajdziesz w naszej Polityce prywatności.

Ubranka dziecięce z bawełny organicznej


Odzież dzie­cięca z orga­nic cot­ton. Dla­czego warto prze­te­sto­wać orga­niczną bawełnę?

Orga­nic cot­ton, czyli orga­niczna bawełna, to w ostat­nim cza­sie jeden z naj­waż­niej­szych tren­dów w prze­my­śle odzie­żo­wym. W PEPCO przy­go­to­wa­li­śmy wygodną i uro­czą kolek­cję odzieży z bawełny orga­nicznej spe­cjal­nie dla naj­młod­szych. Sprawdź, dla­czego warto po nią się­gnąć!

Orga­niczna bawełna – dla­czego warto ją wybie­rać?

Popu­lar­ność orga­nicznej bawełny stale rośnie – i nic dziw­nego. Orga­nic cot­ton to przy­jemna w dotyku, lekka i prze­wiewna tka­nina przy­ja­zna nie tylko naszej skó­rze, ale i… natu­rze. Pozy­skuje się ją bowiem wyłącz­nie z cer­ty­fi­ko­wa­nych, eko­lo­gicz­nych upraw bawełny, które nie szko­dzą śro­do­wi­sku natu­ral­nemu.

Przy­go­to­wu­jąc nową kolek­cję PEPCO dla malusz­ków, nie bez powodu zde­cy­do­wa­li­śmy się się­gnąć po wyso­kiej jako­ści bawełnę orga­niczną. Dla­czego orga­nic cot­ton tak dobrze spraw­dza się jako mate­riał na dzie­cięce ubranka?

  • Orga­niczna bawełna jest bez­pieczna dla skóry malusz­ków, także tych wraż­li­wych. Nie uczula, a dzięki temu, że jest nie­zwy­kle miękka i przy­jemna w dotyku, nie wywo­łuje żad­nych podraż­nień i wygod­nie, bez­pro­ble­mowo się nosi.
  • Pozy­ski­wana wyłącz­nie przy uży­ciu natu­ral­nych metod, bawełna orga­niczna jest lekka, prze­wiewna i pozwala skó­rze oddy­chać. Wyka­zuje przy tym wysoką higro­sko­pij­ność – szybko wch­ła­nia wil­goć.
  • Dzięki wyeli­mi­no­wa­niu włó­kien syn­te­tycz­nychwyko­rzy­sta­niu natu­ral­nych włó­kien dostępna w PEPCO odzież z bawełny orga­nicznej odz­na­cza się także wła­ści­wo­ściami anty­bak­te­ryj­nymi.
  • Ubranka z bawełny orga­nicznej są trwałe, wytrzy­małe na wysoką tem­pe­ra­turę i nie elek­try­zują się.

Nowa kolek­cja PEPCO – bawełna orga­niczna dla malusz­ków

Jak orga­niczna bawełna spraw­dza się w prak­tyce? W PEPCO wyko­rzy­sta­li­śmy ją do stworze­nia wyjąt­ko­wej kolek­cji odzieży dla naj­młod­szych. Ubranka z tej serii cha­rak­te­ry­zują się stono­wa­nymi kolo­rami i uro­czymi ozdob­nymi wzo­rami, dzięki czemu można je dowol­nie ze sobą łączyć. Całość została zapro­jek­to­wana w taki spo­sób, by na bazie kilku czę­ści gar­de­roby, móc stwo­rzyć wiele róż­nych zesta­wów na co dzień.

Co ważne, dostępne w PEPCO ubranka z bawełny orga­nicznej odz­na­czają się też atrakcyjnymi, niskimi cenami. W kolek­cji PEPCO za jedyne 10 zł znaj­dziesz takie skarby do dzie­cięcej szafy, jak:

  • body, 100% bawełny orga­nicznej: nie­mow­lęce, dziew­częce oraz chło­pięce, z uro­czym nadrukiem do wyboru (dostępne w roz­mia­rach 62–92 cm);
  • koszulki nie­mow­lęce, dziew­częce i chło­pięce, 100% bawełny orga­nicznej, z natu­ral­nymi, zwie­rzę­cymiroślin­nymi wzo­rami do wyboru (dostępne w roz­mia­rach 80–98 cm);
  • leg­ginsy nie­mow­lęce i dziew­częce w owieczki lub w kwiaty – 95% bawełny orga­nicznej i 5% ela­stanu dla zwięk­sze­nia wygody (dostępne w rozmia­rach 74–98 cm);
  • chło­pięce spodnie dre­sowe utrzy­mane w odcie­niach nie­bie­skiego i sza­ro­ści, 100% bawełny orga­nicznej (dostępne w roz­mia­rach 74–98 cm).

Zwróć też uwagę na praw­dziwy hit tej kolek­cji – uro­czynie­zwy­kle wygodny pajac z delikat­nym nadru­kiem, do wyboru nie­mow­lęcy, dziew­częcy lub chło­pięcy (roz­miary od 56 do 86 cm) w cenie 20 zł. Prak­tycz­nym uzu­peł­nie­niem szafy Two­jego maluszka mogą być też prze­wiewne, kom­for­towe skar­petki z wysoką zawar­to­ścią bawełny orga­nicznej (roz­miary 0–22 cm, dwu­pak – 6 zł).

Twoje dziecko nie nosiło do tej pory ubra­nek z bawełny orga­nicznej? Koniecz­nie prze­te­stuj nowo­ści PEPCO – na pewno przy­padną one do gustu Two­jemu malu­chowi.