Więcej za mniej...codziennie!

Stosujemy cookies w celach reklamowych, statystycznych i dostosowania oferty do Twoich potrzeb. Możesz w każdej chwili dokonać zmian tych ustawień w przeglądarce, akceptując lub odrzucając część z tych plików. Jeśli będziesz korzystał z niniejszej strony bez zmiany w ustawieniach swojej przeglądarki, będziemy zapisywali i uzyskiwali dostęp do tych informacji (cookie) w pamięci Twojego urządzenia końcowego (komputer, telefon itp.) w wymienionych celach. Więcej informacji znajdziesz w naszej Polityce prywatności.

Regulamin promocji "-30%"


Drodzy Klienci!

Poniżej znajdziecie regulamin promocji "-30%”.

----------------------------------------------------------------------------

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ „-30%”

 

§ 1.

Postanowienia ogólne

1.      Niniejszy regulamin (dalej jako „Regulamin”) określa zasady akcji promocyjnej „-30%” (dalej jako „Akcja Promocyjna”).

2.      Organizatorem Akcji Promocyjnej jest PEPCO Poland spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Poznaniu przy ul. Strzeszyńskiej 73A, 60-479 Poznań, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000111962, o kapitale zakładowym w wysokości 27 000 000 złotych, posiadająca numer identyfikacji podatkowej NIP: 7822131157 oraz REGON: 639669292 (dalej jako „Organizator”).

3.      Akcja Promocyjna prowadzona jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej we wszystkich czynnych sklepach sieci PEPCO w godzinach ich otwarcia (dalej jako „Sklepy PEPCO”).

4.      Akcja Promocyjna prowadzona jest do dnia 23 maja 2020 r. lub do wyczerpania zapasów produktów biorących udział w Akcji Promocyjnej (dalej jako „Czas Trwania Akcji Promocyjnej”).

5.      W Akcji Promocyjnej biorą udział wszystkie produkty dostępne w Sklepach PEPCO, z wyjątkiem produktów wskazanych w Załączniku nr 1 (dalej jako „Produkty Promocyjne” lub w liczbie pojedynczej „Produkt Promocyjny”).

 

§ 2.

Zasady Akcji Promocyjnej

1.      Uczestnikiem Akcji Promocyjnej (dalej jako „Uczestnik”) może być każda osoba, która w Czasie Trwania Akcji Promocyjnej dokona w Sklepach PEPCO zakupu Produktów Promocyjnych na zasadach określonych poniżej.

2.      Uczestnik, który dokona zakupu Produktu Promocyjnego otrzyma rabat w wysokości 30% ceny Produktu Promocyjnego, umieszczonej na etykiecie cenowej Produktu Promocyjnego (dalej jako „Rabat”).

3.      W ramach Akcji Promocyjnej Uczestnik może nabyć dowolną ilość Produktów Promocyjnych.

4.      Organizator zastrzega, że ilość Produktów Promocyjnych w ramach Akcji Promocyjnej jest ograniczona, a dostępność poszczególnych Produktów Promocyjnych może się różnić w poszczególnych Sklepach PEPCO.

5.      Rabat zostanie udzielony przy kasie. Rabat zostanie udzielony od cen umieszczonych na etykietach cenowych Produktów Promocyjnych.

6.      Produkty Promocyjne zakupione w ramach Akcji Promocyjnej podlegają zwrotowi zgodnie z Regulaminem usługi „Gwarancja zwrotu gotówki", dostępnym na stronie: www.pepco.pl.

7.      Akcja Promocyjna nie łączy się z innymi akcjami promocyjnymi Organizatora, za wyjątkiem akcji wyprzedażowych prowadzonych indywidualnie przez poszczególne Sklepy PEPCO.

 

§ 3.

Reklamacje

1.      W przypadku przeprowadzenia Akcji Promocyjnej niezgodnie z Regulaminem, Uczestnikowi przysługuje prawo do złożenia reklamacji.

2.      Reklamacja może zostać zgłoszona przez Uczestnika w terminie 30 dni od dnia skorzystania przez Uczestnika z Akcji Promocyjnej.

3.      W celu usprawnienia procesu zgłaszania i rozpatrywania reklamacji, reklamacja może zostać złożona:

-       pocztą elektroniczną na adres klient@pepco.eu, lub

-       pisemnie na adres: PEPCO Poland sp. z o.o., ul. Strzeszyńska 73A, 60-479 Poznań.

4.      Składający reklamację powinien wskazać w treści reklamacji swoje dane, tak aby kontakt z nim w celu poinformowania o wyniku postępowania reklamacyjnego był możliwy, a ponadto powinien wskazać przyczynę reklamacji, treść żądania oraz opis okoliczności uzasadniających reklamację.

5.      W celu usprawnienia postępowania reklamacyjnego składający reklamację powinien załączyć do reklamacji kserokopię lub skan dowodu zakupu Produktu Promocyjnego lub Produktów Promocyjnych w Sklepach PEPCO.

6.      Reklamacje będą rozpatrywane przez Organizatora. Uczestnik wnoszący reklamację zostanie poinformowany o jej rozstrzygnięciu w terminie 30 dni od jej otrzymania przez Organizatora.

7.      Informacja o rozstrzygnięciu reklamacji zostanie przekazana Uczestnikowi w takiej formie, w jakiej zostało dokonane zgłoszenie reklamacyjne lub w innej formie uzgodnionej pomiędzy Uczestnikiem a Organizatorem.

§ 4.

Dane osobowe

1.      Administratorem danych osobowych Uczestników (dalej jako „Administrator”) w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej jako RODO), jest Organizator.

2.      Prawa związane z ochroną danych osobowych można realizować za pośrednictwem Inspektora Ochrony Danych, który dostępny jest za pośrednictwem adresu e-mail: iodo@pepco.eu.

3.      Dane osobowe Uczestników są przetwarzane w celu i zakresie przeprowadzenia Akcji Promocyjnej na podstawie przesłanki prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora, stosownie do art. 6 ust. 1. lit. f RODO.

4.      Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niezbędne do realizacji powyżej wskazanych celów, w tym w celu i w zakresie przeprowadzenia Akcji Promocyjnej. Informacje te są poufne i wykorzystywane wyłącznie przez Administratora, zgodnie z Polityką Prywatności dostępną na https://pepco.pl/rodo/.

5.      Dane osobowe mogą być udostępnianie podmiotom wyłącznie upoważnionym do tego na podstawie przepisów prawa.

6.      Administrator może powierzyć w drodze pisemnej umowy przetwarzanie danych osobowych podmiotom trzecim wyłącznie w określonym przez niego celu i zakresie koniecznym do przeprowadzenia Akcji Promocyjnej, zgodnie z art. 28 RODO.

7.      Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

8.      Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów, w tym w zakresie przeprowadzenia Akcji Promocyjnej przez okres potrzebny do realizacji niniejszej Akcji Promocyjnej.

9.      Uczestnik posiada prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przeniesienia, wniesienia sprzeciwu, do wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie. Skorzystanie z prawa do wycofania zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych osobowych, które miało miejsce przed wycofaniem zgody.

10.   Uczestnikowi przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uzna, że przetwarzanie danych osobowych dotyczących Uczestnika narusza przepisy RODO.

 

§ 5.

Postanowienia końcowe

1.      Regulamin Akcji Promocyjnej dostępny jest w Sklepach PEPCO i na stronie: www.pepco.pl.

2.      W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy prawa polskiego.

3.      Wszelkie spory wynikłe z tytułu wykonania zobowiązań związanych z niniejszą Akcją Promocyjną będą rozstrzygane przez właściwy sąd powszechny.

 

 

Załączniki:

- Załącznik nr 1 Produkty wyłączone z Akcji Promocyjnej.

 

 


 

Załącznik nr 1 – Produkty wyłączone z Akcji Promocyjnej

1)     doładowania telefonów na kartę

2)     elektroniczne karty podarunkowe

3)     torby zakupowe